Rate this item
(2 votes)

rezultat 1

 

rezultat 2

 

 

Rezultat final conservatori1212

 

 

 

 

Rezultat interviu consilier juridic

 

 

rezultat 1012 

 

Rezultat final REFERENT si CONSILIER JURIDIC gr 2

Rezultatatul probei scrise pentru posturile de conservator

 

Rezultatul probei interviu pentru postul referent

Rezultatul probei scrise

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la ocuparea examenului de referent

Rezultat selectie dosare consilier juridic

Rezultat prob scris concurs Referent

 Conservator

suspendare concurs contabil sef gradul II

A N U N Ţ

Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de natură contractuală de consilier juridic gr. II.
Condiţii generale de participare:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaştere limba română scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice necesare de participare:
- studii universitare în domeniul juridic absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă.
- cunoaştere operare PC: WORD, EXCEL şi navigare Internet;
- vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 2 (doi) ani;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 26 noiembrie 2018, ora 1600: termenul limită de depunere a dosarelor;
- 27 noiembrie 2018, ora 1200: termenul de selecţie al dosarelor;
- 27 noiembrie 2018, ora 1600: termenul de afișare al rezultatului selecției dosarelor;
- 28 noiembrie 2018, ora 1600: termenul de depunere al contestaţiilor la selecţia dosarelor;
- 29 noiembrie 2018, ora 1200: termenul de soluționare al contestațiilor la selecţia dosarelor;
- 29 noiembrie 2018, ora 1600: termenul de afișare rezultate contestații la selecţia dosarelor;
- 05 decembrie 2018, ora 1000 : probă scrisă;
- 06 decembrie 2018, ora 1600 : afișare rezultate la proba scrisă;
- 07 decembrie 2018, ora 1400 : depunere contestaţii la proba scrisă;
- 10 decembrie 2018, ora 1200: termenul de soluționare contestații la proba scrisă;
- 10 decembrie 2016, ora 1600 : afișare rezultat contestaţii la proba scrisă;
- 11 decembrie 2016, ora 1000 : interviul;
- 12 decembrie 2016, ora 1600: afișare rezultate proba interviu;
- 13 decembrie 2016, ora 1600 : depunere contestaţii la proba interviu;
- 14 decembrie 2016, ora 1200 : termenul de soluționare contestaţii la proba interviu;
- 14 decembrie 2018, ora 1400: afișare rezultat contestaţii la proba interviu și afișare rezultate finale;
Dosarul de concurs va fi depus, conform calendarului, la secretariatul Muzeului Judeţean Argeş, şi va conține următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detaliile privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;
Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.
BIBLIOGRAFIE si TEMATICĂ  :

1. Noul Cod civil (Cartea V – Despre obligaţii: Dispoziţii generale, Izvoarele obligaţiilor, Modalităţile obligaţiilor, Obligaţii complexe, Executarea obligaţiilor, contracte speciale - contractul de furnizare, contractual de locaţiune, contractul de antrepriză în construcţii, contractual de asigurare);

2. Noul Cod de procedură civilă ( Cartea I – Titlul III, IV,V,VI şi Cartea II - Procedura contencioasă,

3.Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)
Codul muncii*)( Titlul XI – Răspunderea juridică – art. 241 – 265 ; Titlul XII – Jurisdicţia muncii - art. 266 - 275);

4. H.G. nr. 395 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. CAP. III Realizarea achiziţiei publice SECŢIUNEA 1 Achiziţia directă; SECŢIUNEA a 5-a Derularea procedurilor de atribuire; SECŢIUNEA a 8-a Oferta şi documentele însoţitoare; SECŢIUNEA a 12-a Dosarul achiziţiei.

5. LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

6. Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*).

7. Legea 311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice (*republicată*).


MANAGER,
Lector univ. dr. Cornel POPESCU Întocmit,
Inspector r. u., Obrejan Mariana

 

A N U N Ţ

Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante la compartimentul restaurare, conservare patromoniu:
- conservator gradul IA - două posturi;
- conservator treapta IA - un post
Condiţii generale de participare:
- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaştere limba română scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice necesare de participare:
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, pentru posturile de conservator gradul IA și studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat pentru postul de consevator treapta IA;
- vechime în domeniul conservării bunurilor culturale din patrimoniul mobil: minim 7 ani;
- cursuri de perfecționare și specializare finalizate cu atestat în domeniul conservării bunurilor aparținând patrimoniului cultural, eliberat de Ministerul Culturii
- cunoștințe avansate de operare pe calculator și buna cunoaștere a programelor Microsoft Office, Excel;
- cunoștințe de lucru cu aparatura de măsurare, control și optimizare a microclimatului în depozite și spații expoziționale;
- abilități de comunicare și relaționare cu publicul în limba română;
- adaptabilitate la munca în echipă;
- cunoașterea și aplicarea normelor de conservare a bunurilor culturale;
- deținerea atestatului de expert în domeniul Conservarea bunurilor din patrimoniul cultural național constituie avantaj;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 23 noiembrie 2018, ora 1400: termenul limită de depunere a dosarelor;
- 26 noiembrie 2018, ora 1200: termenul de selecţia a dosarelor;
- 27 noiembrie 2018, ora 1600 : termenul de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor;
- 28 noiembrie 2018, ora 1600 : termenul de depunere al contestaţiilor la selecţia dosarelor;
- 29 noiembrie 2018, ora 1600 : termenul de soluţionare şi afişare al contestaţiilor;
- 03 decembrie 2018, ora 1000 : probă scrisă;
- 04 decembrie 2018, ora 1600: afișare rezultate la proba scrisă;
- 05 decembrie 2018, ora 1600: depunere contestaţii la proba scrisă;
- 06 decembrie 2018, ora 1600: afișare rezultat contestații la proba scrisă;
- 07 decembrie 2018, ora 1000: proba interviu;
- 10 decembrie 2018, ora 1600: afișare rezultate la proba interviu;
- 11 decembrie 2018, ora 1600: depunere contestații la proba interviu;
- 12 decembrie 2018, ora 1600: afișare rezultate contestații la proba interviu și afișare rezultate finale.
Dosarul de concurs va fi depus, conform calendarului, la secretariatul Muzeului Judeţean Argeş, şi va conține următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detaliile privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;
Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.

BIBLIOGRAFIE:
⦁ Legea 311/2003*** Republicată*** – Legea muzeelor și colecțiilor publice;
⦁ MOLDOVEANU A., Conservarea preventivă a bunurilor culturale, București, 1999
⦁ FLORESCU R., Bazele muzeologiei, Univ. Creștină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, București, 1998
⦁ OPREA F., Biologie pentru conservarea și restaurarea patrimoniului cultural, București, 2006
⦁ DUȚU Aurelia et al., Ghid de bune practici în protejarea și promovarea colecțiilor publice locale, București, 2010 (accesat 10 .10. 2018 https://muzee-rurale.cimec.ro/images/Ghid-de-bune-practici-in-protejarea-si-promovarea-colectiilor-publice-locale.pdf )
⦁ HG nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
⦁ OMC nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale

MANAGER,
Lector univ. dr. Cornel POPESCU

 

 

Concurs Cotabil SEF

Anunt concurs noiembrie 2018 1

Anunt concurs noiembrie 2018 2

Anunt concurs noiembrie 2018 3

 

 

Promovare Gestionar Custode

 

Concurs Refrent

 

Read 1959 times Last modified on Friday, 14 December 2018 13:06
More in this category: « Informaţii Rapoarte și studii »
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561