Rate this item
(13 votes)

MUZEUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Data: 23 VI 2020

Nr. înregistrare: 753

REZULTATUL PROBEI SCRISE

obținut la examenul de promovare muzeograf gradul I

Nr. Crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj final obținut la proba scrisă

Rezultat proba scrisă

1

Pițigoi Ioan - Andi

95,6

ADMIS

  • Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, respectiv 24 VI 2020, ora 1600,.

Secretar comisie de examinare,

Șef birou,

Obrejan Mariana

 

 

 

 

mja 09062020Anunt promovare

 

mja rezultat 25052020

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

 

MUZEUL JUDEŢEAN ARGEŞ

Str. Armand Călinescu, Nr. 44, Piteşti, Cod 110047

Tel/fax: 0248 21 25 61 C. F. 4469272

www.muzeul-judetean-arges.ro, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nr. 507/ 07 V 2020

A N U N Ţ

 

 

            Muzeul Judeţean Argeş organizează examen pentru promovarea unui economist, la gradul IA, gradația 4.

           

            Examenul se va organiza conform calendarului următor:

            - 22 mai 2020, ora 1000 : probă scrisă;

            - 25 mai 2020, ora 1600: afişare rezultate la proba scrisă;

            - 26 mai 2020, ora 1600: depunere contestaţii la proba scrisă;

            - 27 iulie 2020, ora 1600: afişare rezultate contestaţii la proba scrisă și afişare rezultate finale.

            Detaliile privind bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;

            Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.

            BIBLIOGRAFIE:

  1. Legea nr. 82/ 1991 *** Republicată – Legea contabilității
  2. Ordinul 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, actualizată;
  3. Legea nr. 500/2000 privind finațele publice, actualizată;
  4. Legea nr. 98/2016, privind acizițiile publice, actualizată;

            5. Legea 311/2003*** Republicată – Legea muzeelor şi colecţiilor publice;

            6. Codul de conduită al personalului contractual, aplicabil la nivelul Muzeului Judeţean Argeş;

            7. Regulamentul Intern al Muzeului Judeţean Argeş.

           

  

                                                            MANAGER,

                                                Lector univ. dr. Cornel POPESCU

                                                                                                            Întocmit,

                                                                                                            Șef birou,

                                                                                                            Obrejan Mariana

MJA REZULTAT FINAL PROIECT MANAGEMENT 

 

MJA Rezultat 09042020 1400

MJA Rezultat et1 managment

 

Concurs manager

 

Caiet Obiective

 

Regulament Cadru

 

Nr. 350/16 III 2020

ANUNȚ AMÂNARE CONCURS

                                   

          Având în vedere starea de urgență instituită pe teritoriul României în contextul epidemiei de coronavirus, Muzeul Județean Argeș amână desfășurarea concursului de recrutare pentru funcțiile de:

- gestionar custode, treapta IA    - un post, la Cetatea Poienari;

- gestionar custode, treapta II      - un post, la Cetatea Poienari

            - gestionar custode treapta II      - un post, la Compartimentul Istorie și Arheologie

            Datele de desfăşurare ale concursului:

            - 18 martie 2020, ora 1600: termenul de depunere al dosarelor de înscriere la concurs;

            - 25 martie 2020, ora 1000 : probă scrisă;

            - 31 martie 2020, ora 1000 : interviul;

până la eliminarea riscului de contaminare. Concursul se va relua după un calendar ce va fi comunicat conform prevederilor legale. Anunțul inițial a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a III-a cu nr. 216/3 III 2020.

                                    MANAGER,

                        Lect. univ. dr. Cornel POPESCU                  

Consiler juridic,

                                                                                                Monica Mănoiu

                                   

                                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                                        Șef birou,

                                                                                                                        Obrejan Mariana

 

 

A N U N Ţ

 

Muzeul Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- gestionar custode, treapta IA          - un post, la Cetatea Poienari;

- gestionar custode, treapta II             - un post, la Cetatea Poienari

            - gestionar custode treapta II              - un post, la Compartimentul Istorie și Arheologie

            Condiţii generale de participare:

            - cetăţenie română;

            - cunoaştere limba română, scris şi vorbit;

            - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

            - are capacitate deplină de exerciţiu;

            - are o stare de sănătate corespunzătoare postului de gestionar custode, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

            - îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege;

            - nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals sau a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exrcitarea funcţiei contractuale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

            Condiţii specifice necesare de participare:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

- vechime în activități muzeale minim 7 (șapte) ani, pentru postul de gestionar custode treapta IA;

- vechime în muncă minim doi ani, pentru posturile de gestionar custode treapta II.

           

            Concursul se va organiza conform calendarului următor:

            - 18 martie 2020, ora 1600: termenul limită de depunere a dosarelor;

            - 20 martie 2020, ora 1200: termenul de selecţia a dosarelor;

            - 20 martie 2020, ora 1400 : termenul de afişare a rezultatelor selecţiei dosarelor;

            - 23 martie 2020, ora 1600 : termenul de depunere al contestaţiilor la selecţia dosarelor;

            - 24 martie 2020, ora 1600 : termenul de soluţionare şi afişare a contestaţiilor la selecția dosarelor;

            - 25 martie 2020, ora 1000 : probă scrisă;

            - 26 martie 2020, ora 1600: afişare rezultate la proba scrisă;

            - 27 martie 2020, ora 1400: depunere contestaţii la proba scrisă;

            - 30 martie 2020, ora 1600: afişare rezultat contestaţii la proba scrisă;

            - 31 martie 2020, ora 1000: proba interviu;

            - 1 aprilie 2020, ora 1600: afişare rezultate la proba interviu;

            - 2 aprilie 2020, ora 1600: depunere contestaţii la proba interviu;

            - 3 aprilie 2020, ora 1400: afişare rezultate contestaţii la proba interviu și afişare rezultate finale.

            Dosarul de concurs va fi depus, conform calendarului, la secretariatul Muzeului Judeţean Argeş, şi va conține următoarele documente:

- cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

- curriculum vitae.

            Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.    

            În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

            Detaliile privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www. muzeul-judetean-arges.ro;

            Relaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Judeţean Argeş din Piteşti, str. Armand Călinescu nr. 44, judeţul Argeş, telefon 0248 212561, int. 131.

  1. Legea 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice;
  2. Ordinul Ministrului Culturii nr.2035/2000, pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
  3. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
  5. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

                                                     mja codul de conduita 09032020

Read 8544 times Last modified on Tuesday, 23 June 2020 15:38
More in this category: « Informaţii Rapoarte și studii »
Copyright © Gabriel Dumitru
Muzeul Judeţean Argeş
Str. Armand Călinescu, nr. 44, Tel/Fax: 0248.212561